Канцелярiя членом Польско-Українскої Торгiвельної Палати (ПУТП)

Autorzy

Канцелярiя рада повiдомити, що стала членом Польско-Українскої Торгiвельної Палати (ПУТП), мiсiєю якої є розвиток польсько-українскої спiвпрацi. Це одна з найстарiйших двосторонiх економiчних палат в Польщi. С 1992 року вона працює над розвитком польсько-українських економiчних та культурних вiдносин.

В даний час ПУТП, окрiм своєї основної дiяльностi, такoж активно працює у сферi надання допомоги Українi i створила Фонд Допомоги Українi, з якого фiнансуються, зокрема, наступнi заходи:

  • надання базової допомоги: харчування, медичної допомоги, реабiлiтацiї, житла i одягу,
  • органiзацiя перевезення гуманiтарної допомоги,
  • надання матерiальної допомоги – в натуральнiй формi i фiнансово – пiд час виконання завдань у галузi освiти, охорони здоров`я i соцiальної допомоги,
  • надання iндивiдуальної матерiальної допомоги нужденним людям в Українi i мiгрантам з України
  • iнiцiювання та органiзацiя зустрiчей польських i українских громадян, якi сприяють постiйним процесам зближення суспiльств двох країн
  • пiдтримка дiяльностi фондiв, асоцiацiй, економiчних i громадських органiзацiй Польщi та України, якi служать вiдновленню України.

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ

https://www.pol-ukr.com/