Blog

Blog Kancelarii redaguje zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w poszczególnych obszarach prawa. Znajdziecie tu Państwo wpisy dotyczące najnowszych zmian w przepisach prawa i rozstrzygnięcia pojawiających się problemów prawnych oraz sygnalizujące ścieżkę postępowania w danej sprawie.

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, czyli na kim ciążą nowe obowiązki?

Od dnia 12 lipca 2018 roku, na podstawie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: Ustawa), wiele instytucji zobowiązanych, w tym również niektórzy przedsiębiorcy, zostało zobligowanych do podjęcia szeregu działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu […]

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ostatnio gorącym tematem stały się Pracownice Plany Kapitałowe (PPK). PPK to nowy system długotrwałego oszczędzania, równoległy do systemu emerytalnego. Utworzenie PPK polega m.in. na zawarciu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, która zarządza środkami gromadzonymi w PPK z przeznaczeniem na […]

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka w polskim systemie prawnym

2 sierpnia 2019 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), która wprowadza do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Aktualnie w kodeksie spółek handlowych występują dwie formy […]

Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni  1 ha?

Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni 1 ha? Minęły właśnie 3 lata od głębokiej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (zwana dalej również UKUR). Przypomnieć trzeba, że w kwietniu  2016 roku wprowadzono przepisy w bardzo istotnym stopniu ograniczające […]

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej ciąg dalszy

Kontynuując poprzedni wpis, omówieniu poddam dwie pierwsze zasady prawidłowego zastrzegania kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej. Zasada obligatoryjności kary umownej dla nabywcy za nieterminowe zawarcie umowy przeniesienia prawa, wywodzona jest przeze mnie z art. 22 ust. 1 pkt.(13) ustawy deweloperskiej, który […]

Nowe zasady poboru podatku u źródła od 2019 roku

Początek każdego roku tradycyjnie niesie dla podatników szereg zmian w zakresie odnoszącym się do ich rozliczeń podatkowych. Nie inaczej jest w 2019r., przy czym zmiany dokonane przez ustawodawcę w tym roku są nie tylko liczne, ale również bardzo ważkie. Niestety, pomimo deklarowanych […]

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej.

Problematyka prawidłowego zastrzegania kar umownych dla nabywcy (konsumenta) w umowach deweloperskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1468) (dalej: „ustawa deweloperska”) wciąż […]

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, a roszczenia wobec gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W postępowaniach o ustanowieniu służebności przesyłu, przedsiębiorstwa energetyczne i operatorzy gazociągów często podnoszą zarzut, wedle którego w razie, gdy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikają strefy kontrolowane dla danych linii przesyłowych, wówczas właściciel gruntu winien kierować roszczenia odszkodowawcze wobec danej gminy. Pogląd […]

Zmiany w pobieraniu podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja przepisów ustaw o CIT i PIT przewiduje istotne zmiany dotyczące zasad poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego podatkiem u źródła, określonego w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek […]

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

W 2018 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń. Pierwszą, a zarazem najważniejszą zmianę stanowi skrócenie okresów przedawnienia. Przed zmianą ogólny okres przedawnienia roszczeń (stosowany w przypadku braku przepisów szczególnych) wynosił 10 lat, liczone […]

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – co wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r.?

W dniu 15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła obowiązek składania sprawozdań rocznych przez spółki do rejestru jedynie w formie elektronicznej za pomocą specjalnie utworzonego w tym celu […]

Instrumenty nacisku sprzedawców energii elektrycznej – czy przedsiębiorca skazany jest na akceptację podwyżki ceny energii elektrycznej?

W ciągu ostatnich miesięcy możemy zaobserwować dosyć znaczący wzrost cen energii elektrycznej na rynku giełdowym. Raporty miesięczne prezentowane przez Towarową Giełdę Energii obrazują skokowy wzrost cen energii elektrycznej w maju bieżącego roku w stosunku do poprzedniego miesiąca o kilkadziesiąt złotych za MWh. […]