Blog

Blog Kancelarii redaguje zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w poszczególnych obszarach prawa. Znajdziecie tu Państwo wpisy dotyczące najnowszych zmian w przepisach prawa i rozstrzygnięcia pojawiających się problemów prawnych oraz sygnalizujące ścieżkę postępowania w danej sprawie.

Specustawa biogazowa

Specustawa biogazowa: Nowe możliwości dla biogazowni rolniczych W dniu 11 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 lipca 2023 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (potocznie nazywana specustawą […]

Spór z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej o VAT na masę krówkową ostatecznie rozstrzygnięty przez NSA

Sukcesem zakończył się ponad dwuletni spór z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej dotyczący stawki podatku od towarów i usług na masę krówkową. Problem zaczął się w lutym 2021 roku od decyzji Dyrektora KIS zmieniających dotychczasową kwalifikację masy krówkowej z produktu mleczarskiego na wyrób […]

Канцелярiя членом Польско-Українскої Торгiвельної Палати (ПУТП)

Канцелярiя рада повiдомити, що стала членом Польско-Українскої Торгiвельної Палати (ПУТП), мiсiєю якої є розвиток польсько-українскої спiвпрацi. Це одна з найстарiйших двосторонiх економiчних палат в Польщi. С 1992 року вона працює над розвитком польсько-українських економiчних та культурних вiдносин. В даний час ПУТП, окрiм […]

Wstąpienie Kancelarii do PUIG

Kancelaria ma przyjemność ogłosić, że została członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG), misją której jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy. To jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych. Obecnie PUIG oprócz […]

Wzrost cen w budownictwie a waloryzacja wynagrodzenia

Wzrost cen na runku usług budowlanych Przez ostatnie kilka miesięcy obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost cen na rynku usług budowlanych. Prowadzi to do adekwatnego zwiększania się kosztów, jakie ponoszą wykonawcy w ramach umów na roboty budowlane, w tym zawartych także w oparciu o […]

Pozwolenie na wznoszenie morskich farm wiatrowych

Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach (Art. 23 ust 1 ustawy o obszarach morskich[1]). Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji (art. 23 […]

Odroczenie terminu spełnienia świadczenia – pułapką na wierzyciela?

W obrocie gospodarczym regularnie spotykamy się z sytuacją, w której dłużnik na skutek przejściowych kłopotów finansowych spóźnia się ze spełnieniem świadczenia i wówczas prosi wierzyciela o przesunięcie terminu spełnienia świadczenia w przyszłość. Ten, często przeczuwając, że i tak ewentualne zaspokojenie swoich roszczeń […]

Tajemnica przedsiębiorstwa na tle praktyki zamówień publicznych

W myśl obowiązującej do końca tego roku ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) jedną w podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia jest zasada jawności wyrażona w art. 8 ust 1 ustawy. Art. 8 ust 3 […]

Czy różnicowanie warunków w umowach z kontrahentami jest dopuszczalne?

Sytuacją często spotykaną w obrocie gospodarczym jest różnicowanie przez przedsiębiorcę pozycji swoich kontrahentów (przedstawicieli, pośredników, dealerów itd.), poprzez uzależnienie warunków umów, a w szczególności cen sprzedawanych produktów czy usług, od ilości nabywanych przez kontrahenta produktów/usług. W praktyce podmioty o szerszym zasięgu, uzyskujące […]

Kolejne programy wsparcia dla turystyki i innych branż szczególnie dotkniętych na skutek pandemii.

Kolejne programy wsparcia dla turystyki i innych branż szczególnie dotkniętych na skutek pandemii. Branża turystyczna wraz z innymi usługami czasu wolnego została szczególnie dotknięta przez ograniczenia wprowadzone w celu zwalczania pandemii COVID-19. Obecnie wprowadzane i przygotowywane są kolejne programy wsparcia dla tych […]

Termin na wystąpienie z powództwem z art. 306 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego.

Termin na wystąpienie z powództwem z art. 306 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Przepisy art. 304 – 309 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku (dalej Prawo restrukturyzacyjne), obejmują szereg uprawnień zarządcy restrukturyzacyjnego co do możliwości żądania uznania czynności dłużnika za bezskuteczne wobec […]

Zwrot opłat za imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu COVID-19. Turystyczny Fundusz Zwrotów.

Zwrot opłat za imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu COVID-19. Turystyczny Fundusz Zwrotów. 22 września 2020 roku została podpisana przez Prezydenta RP tzw. druga tarcza antykryzysowa dla turystyki, stanowiąca nowelizację ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem […]

Tarcza antykryzysowa 4.0 – praca zdalna i nowe obowiązki pracodawców

Tarcza antykryzysowa 4.0. przewiduje liczne zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, w tym z zakresu prawa pracy. Między innymi zawiera przepisy prawne dotyczące ostatnio tak powszechnie omawianej i stosowanej pracy zdalnej. Do niedawna przepisy prawa pracy nie regulowały tej formy świadczenia pracy. Kodeks […]

Organy podatkowe mogą opóźniać zwroty VAT – NSA po stronie fiskusa

27.04.2020 r. zapadł kolejny wyrok NSA (sygn. akt I FSK 373/20), w którym Sąd opowiedział się po stronie fiskusa w kwestii przetrzymywania należnych podatnikom środków z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT. W przedmiotowym wyroku NSA wskazał, że: warunkiem przedłużenia terminu zwrotu kwoty […]

Bez kwarantanny – od 16 maja 2020 r. nowe zasady przekraczania polskiej granicy

Rozporządzeniem z dnia 16 maja 2020 r. poszerzono katalog osób zwolnionych z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu sytuacji osób podróżujących pomiędzy Polską, a innymi krajami w celach zawodowych, służbowych i zarobkowych, […]

Najem nieruchomości w czasach pandemii

Kryzys wywołany COVID-19 stawia pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania wcześniej zawartych umów najmu. Tzw. tarcza kryzysowa wprowadza szereg regulacji mających na celu ochronę najemców.   Obecnie, w konsekwencji kryzysu wywołanego pandemią, część najemców nie może prowadzić działalności w wynajmowanych lokalach, które tym […]

Tarcza antykryzysowa. Przewodnik po zmianach prawnych.

Monitoring prawny, kwiecień 2020 dostępny pod linkiem:   https://mmp.pl/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-24_tarcza-antykryzysowa-i-finansowa-przewodnik.pdf

Zamówienia publiczne w warunkach COVID-19

Ustawodawca ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uregulował odmiennie niż dotychczas niektóre zagadnienia dotyczące zamówień publicznych. Z kolei ustawa z 31 marca 2020 […]

Jak realizować umowy podczas epidemii? Analiza możliwości prawnych.

Podjęte w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2 działania władz oraz nałożone w związku z tym ograniczenia, tj. m.in. blokady granic, ograniczenia w handlu, zamykanie placówek oświatowych i placówek administracji publicznej, czy też wymogi dotyczące sposobu organizacji pracy mają znaczny wpływ […]

Utrzymanie zatrudnienia w dobie epidemii koronawirusa – propozycje tarczy antykryzysowej.

Zarówno ogłoszenie stanu epidemicznego jak i kolejnego etapu – stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołało obawę o stan naszych przedsiębiorstw. Obawa ta jest tym bardziej uzasadniona, że wiele zarówno tych największych jak i tych średnich oraz małych przedsiębiorstw, […]

Podatkowe rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej w związku z epidemią koronawirusa.

(aktualizacja 01.04.2020r.) Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „koronawirus”) wywołującego chorobę COVID-19, zmusiło polski rząd do podjęcia działań wspomagających przedsiębiorców. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rozwoju przygotowali pakiet rozwiązań podatkowych mających ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom w tych trudnych dla polskiej gospodarki czasach. Rozwiązania […]

Wybrane kwestie pracownicze związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Praca zdalna Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowymi „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić wykonywanie, przez czas oznaczony pracy […]

Cena z wezwania do nabycia akcji musi uwzględniać nabycie pośrednie.

Kancelaria – w imieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – wygrała przed Sądem Najwyższym precedensową sprawę związaną z ustalaniem ceny w wypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w spółkach publicznych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18.07.2019 r. wydanym w sprawie o […]

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, czyli na kim ciążą nowe obowiązki?

Od dnia 12 lipca 2018 roku, na podstawie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: Ustawa), wiele instytucji zobowiązanych, w tym również niektórzy przedsiębiorcy, zostało zobligowanych do podjęcia szeregu działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu […]

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ostatnio gorącym tematem stały się Pracownice Plany Kapitałowe (PPK). PPK to nowy system długotrwałego oszczędzania, równoległy do systemu emerytalnego. Utworzenie PPK polega m.in. na zawarciu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, która zarządza środkami gromadzonymi w PPK z przeznaczeniem na […]

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka w polskim systemie prawnym

2 sierpnia 2019 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), która wprowadza do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Aktualnie w kodeksie spółek handlowych występują dwie formy […]

Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni  1 ha?

Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni 1 ha? Minęły właśnie 3 lata od głębokiej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (zwana dalej również UKUR). Przypomnieć trzeba, że w kwietniu  2016 roku wprowadzono przepisy w bardzo istotnym stopniu ograniczające […]

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej ciąg dalszy

Kontynuując poprzedni wpis, omówieniu poddam dwie pierwsze zasady prawidłowego zastrzegania kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej. Zasada obligatoryjności kary umownej dla nabywcy za nieterminowe zawarcie umowy przeniesienia prawa, wywodzona jest przeze mnie z art. 22 ust. 1 pkt.(13) ustawy deweloperskiej, który […]

Nowe zasady poboru podatku u źródła od 2019 roku

Początek każdego roku tradycyjnie niesie dla podatników szereg zmian w zakresie odnoszącym się do ich rozliczeń podatkowych. Nie inaczej jest w 2019r., przy czym zmiany dokonane przez ustawodawcę w tym roku są nie tylko liczne, ale również bardzo ważkie. Niestety, pomimo deklarowanych […]

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej.

Problematyka prawidłowego zastrzegania kar umownych dla nabywcy (konsumenta) w umowach deweloperskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1468) (dalej: „ustawa deweloperska”) wciąż […]

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, a roszczenia wobec gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W postępowaniach o ustanowieniu służebności przesyłu, przedsiębiorstwa energetyczne i operatorzy gazociągów często podnoszą zarzut, wedle którego w razie, gdy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikają strefy kontrolowane dla danych linii przesyłowych, wówczas właściciel gruntu winien kierować roszczenia odszkodowawcze wobec danej gminy. Pogląd […]

Zmiany w pobieraniu podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja przepisów ustaw o CIT i PIT przewiduje istotne zmiany dotyczące zasad poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego podatkiem u źródła, określonego w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek […]

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

W 2018 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń. Pierwszą, a zarazem najważniejszą zmianę stanowi skrócenie okresów przedawnienia. Przed zmianą ogólny okres przedawnienia roszczeń (stosowany w przypadku braku przepisów szczególnych) wynosił 10 lat, liczone […]

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – co wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r.?

W dniu 15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła obowiązek składania sprawozdań rocznych przez spółki do rejestru jedynie w formie elektronicznej za pomocą specjalnie utworzonego w tym celu […]

Instrumenty nacisku sprzedawców energii elektrycznej – czy przedsiębiorca skazany jest na akceptację podwyżki ceny energii elektrycznej?

W ciągu ostatnich miesięcy możemy zaobserwować dosyć znaczący wzrost cen energii elektrycznej na rynku giełdowym. Raporty miesięczne prezentowane przez Towarową Giełdę Energii obrazują skokowy wzrost cen energii elektrycznej w maju bieżącego roku w stosunku do poprzedniego miesiąca o kilkadziesiąt złotych za MWh. […]