Blog

Blog Kancelarii redaguje zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w poszczególnych obszarach prawa. Znajdziecie tu Państwo wpisy dotyczące najnowszych zmian w przepisach prawa i rozstrzygnięcia pojawiających się problemów prawnych oraz sygnalizujące ścieżkę postępowania w danej sprawie.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ostatnio gorącym tematem stały się Pracownice Plany Kapitałowe (PPK). PPK to nowy system długotrwałego oszczędzania, równoległy do systemu emerytalnego. Utworzenie PPK polega m.in. na zawarciu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, która zarządza środkami gromadzonymi w PPK z przeznaczeniem na […]

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka w polskim systemie prawnym

2 sierpnia 2019 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), która wprowadza do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Aktualnie w kodeksie spółek handlowych występują dwie formy […]

Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni  1 ha?

Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni 1 ha? Minęły właśnie 3 lata od głębokiej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (zwana dalej również UKUR). Przypomnieć trzeba, że w kwietniu  2016 roku wprowadzono przepisy w bardzo istotnym stopniu ograniczające […]

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej ciąg dalszy

Kontynuując poprzedni wpis, omówieniu poddam dwie pierwsze zasady prawidłowego zastrzegania kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej. Zasada obligatoryjności kary umownej dla nabywcy za nieterminowe zawarcie umowy przeniesienia prawa, wywodzona jest przeze mnie z art. 22 ust. 1 pkt.(13) ustawy deweloperskiej, który […]

Nowe zasady poboru podatku u źródła od 2019 roku

Początek każdego roku tradycyjnie niesie dla podatników szereg zmian w zakresie odnoszącym się do ich rozliczeń podatkowych. Nie inaczej jest w 2019r., przy czym zmiany dokonane przez ustawodawcę w tym roku są nie tylko liczne, ale również bardzo ważkie. Niestety, pomimo deklarowanych […]

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej.

Problematyka prawidłowego zastrzegania kar umownych dla nabywcy (konsumenta) w umowach deweloperskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1468) (dalej: „ustawa deweloperska”) wciąż […]

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, a roszczenia wobec gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W postępowaniach o ustanowieniu służebności przesyłu, przedsiębiorstwa energetyczne i operatorzy gazociągów często podnoszą zarzut, wedle którego w razie, gdy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikają strefy kontrolowane dla danych linii przesyłowych, wówczas właściciel gruntu winien kierować roszczenia odszkodowawcze wobec danej gminy. Pogląd […]

Zmiany w pobieraniu podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja przepisów ustaw o CIT i PIT przewiduje istotne zmiany dotyczące zasad poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego podatkiem u źródła, określonego w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek […]

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

W 2018 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń. Pierwszą, a zarazem najważniejszą zmianę stanowi skrócenie okresów przedawnienia. Przed zmianą ogólny okres przedawnienia roszczeń (stosowany w przypadku braku przepisów szczególnych) wynosił 10 lat, liczone […]

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – co wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r.?

W dniu 15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła obowiązek składania sprawozdań rocznych przez spółki do rejestru jedynie w formie elektronicznej za pomocą specjalnie utworzonego w tym celu […]

Instrumenty nacisku sprzedawców energii elektrycznej – czy przedsiębiorca skazany jest na akceptację podwyżki ceny energii elektrycznej?

W ciągu ostatnich miesięcy możemy zaobserwować dosyć znaczący wzrost cen energii elektrycznej na rynku giełdowym. Raporty miesięczne prezentowane przez Towarową Giełdę Energii obrazują skokowy wzrost cen energii elektrycznej w maju bieżącego roku w stosunku do poprzedniego miesiąca o kilkadziesiąt złotych za MWh. […]