Bez kwarantanny – od 16 maja 2020 r. nowe zasady przekraczania polskiej granicy

Autorzy

Rozporządzeniem z dnia 16 maja 2020 r. poszerzono katalog osób zwolnionych z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu sytuacji osób podróżujących pomiędzy Polską, a innymi krajami w celach zawodowych, służbowych i zarobkowych, bowiem dotychczasowe obostrzenia najdotkliwiej ograniczały właśnie tę grupę.

Wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych może polegać w szczególności na:

 • wykonywaniu pracy w ramach stosunku pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę),
 • wykonywaniu umów o dzieło oraz umów zlecenia, a także świadczeniu usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wykonywaniu czynności związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu osoby prawnej,
 • prowadzeniu przez wspólnika spraw spółki jawnej lub partnerskiej
 • prowadzeniu przez komplementariusza spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • działaniu w charakterze prokurenta,
 • wykonywanie czynności przez funkcjonariuszy państwowych.

W myśl nowych przepisów zwolnione z obowiązku kwarantanny są m. in. osoby, które:

 • przekraczają granicę w celu wykonywania w Polsce czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych,
 • przekraczają granicę, ponieważ czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe wykonują w państwach będących członkami Unii Europejskiej [UE] lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego [EOG], a także w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, ale w Polsce mają miejsce zamieszkania.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny jest możliwe jedynie w przypadku przekroczenia przez wyżej wymienione osoby polskiej granicy na przejściach granicznych z krajami członkowskimi UE i EOG, a także ze Szwajcarią i Wielką Brytanią. W myśl Rozporządzenia nie ma znaczenia czy przekroczenie granicy nastąpi drogą lądową, morską czy lotniczą.

Pełna lista państw, których dotyczą nowe przepisy:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W celu zwolnienia się z obowiązku kwarantanny podczas przekroczenia polskiej granicy należy okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokumenty potwierdzające, że:

 • wjazd do Polski następuje w celach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce,

albo, że:

 • czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe są wykonywane w krajach członkowskich UE, EOG, w Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, a ponadto osoba przekraczająca granicę posiada miejsce zamieszkania w Polsce.

Dokumentami takimi mogą być:

 • umowa o pracę,
 • spółdzielcza umowa o pracę,
 • dokument poświadczający nawiązanie stosunku pracy z powołania, wyboru, mianowania,
 • umowa cywilnoprawna,
 • wyciąg z KRS spółki,
 • inne dokumenty pozwalające wykazać, że przekroczenie granicy następuje w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych (zaświadczenia od pracodawcy, rozkazy służbowe, dokumenty zamówień etc.),

o ile zostały zawarte z lub wydane przez podmioty mające siedzibę lub miejsce stałego pobytu na terytorium RP lub państw członkowskich UE, EOG, a także na terytorium Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny nie jest zależne od obywatelstwa osoby przekraczającej polską granicę.

Kwestia obywatelstwa osoby przekraczającej polską granicę ma natomiast znaczenie na gruncie przesłanek dopuszczalności samego wjazdu na terytorium RP z uwagi na wprowadzone w tym zakresie ograniczenia. Na gruncie obecnych przepisów obywatele innych państw, by wjechać na terytorium RP muszą spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. – . do wjazdu uprawnieni są m. in. cudzoziemcy będący członkami zarządu polskich spółek prawa handlowego, lub będący prokurentami tych spółek. W zależności od posiadanego przez cudzoziemca obywatelstwa przekroczenie polskiej granicy może wiązać się z obowiązkiem posiadania ważnych dokumentów uprawniających do wykonywania pracy w Polsce w rozumieniu przepisów ustaw regulujących zatrudnianie cudzoziemców.

Przykład:

Obywatel Ukrainy, aby przekroczyć polską granicę musi posiadać ważny paszport oraz m. in.: ważną wizę wydaną w celu wykonywania pracy, albo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, albo zezwolenie na pracę itd., a także wykazać aktualne zatrudnienie w Polsce lub że zatrudnienie rozpocznie się po przyjeździe do Polski.

Obywatel Niderlandów (kraj członkowski UE) albo Norwegii (kraj członkowski EOG), aby przekroczyć polską granicę musi posiadać ważny dokument tożsamości oraz wykazać aktualne zatrudnienie w Polsce lub że zatrudnienie rozpocznie się po przyjeździe do Polski.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 435 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).