Spór z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej o VAT na masę krówkową ostatecznie rozstrzygnięty przez NSA

Sukcesem zakończył się ponad dwuletni spór z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej dotyczący stawki podatku od towarów i usług na masę krówkową. Problem zaczął się w lutym 2021 roku od decyzji Dyrektora KIS zmieniających dotychczasową kwalifikację masy krówkowej z produktu mleczarskiego na wyrób cukierniczy. Rezultatem była zmiana stawki podatku VAT na 23%, w przeciwieństwie do dotychczasowej stawki w wysokości 5%, przewidzianej dla produktów mlecznych. W optyce Dyrektora KIS poddawanie mleka obróbce termicznej na skutek procesów chemicznych: karmelizacji i reakcji Maillarda wraz z dodatkiem cukru, prowadziło do utraty przez gotowy produkt charakteru mlecznego, który stawał się wyrobem cukierniczym.

Budziło to oczywisty sprzeciw spółdzielni mleczarskich, producentów oraz dystrybutorów masy krówkowej na terenie Polski. Jednego z nich Kancelaria reprezentowała w postępowaniu przed organem podatkowym, a następnie sądowoadministracyjnym. Sprzeciw przedsiębiorców z branży mleczarskiej bym tym bardziej uzasadniony, że organy celne innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie miały wątpliwości, że produkty tego typu należy kwalifikować jako produkty mleczarskie.

Sprawa miała swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który wyrokami z 8 grudnia 2022 roku (sygn. akt: I FSK 2554/21 oraz I FSK 2559/21) podzielił argumentację Kancelarii, co skutkowało uchyleniem niekorzystnych dla podatnika rozstrzygnięć Dyrektora KIS, utrzymujących w mocy decyzje organu pierwszej instancji.

NSA nie podzieliło argumentów Dyrektora KIS w zakresie tego, że wskutek obróbki cieplnej mleka z dodatkiem cukru, powstaje wybór cukierniczy. W dużym skrócie NSA podkreślił, że skoro koncepcyjnie podstawą masy krówkowej jest mleko, to sam fakt dodania do niego cukru celem uzyskania zakładanych, dodatkowych cech, nie deprecjonuje pierwszego bazowego składnika jakim było mleko, a zatem brak jest przesłanek uzasadniających utratę przez masę krówkową jej cech mlecznych.

Wskutek wyroków NSA, Dyrektor KIS zakończył ostatecznie spór dotyczący masy krówkowej. Po ponownym rozpatrzeniu odwołań podatnika od wiążących informacji stawkowych (WIS) z dnia 17 lutego 2021, decyzjami z 8 maja 2023 (znak: 0110-KSl1-1.441.31.2021.11.WO) oraz 15 maja 2023 roku (znak: 0110-KSl1-1.441.30.2021.16.ŁK) uchylił niekorzystne dla podatnika decyzje. Obie decyzje nie zostały jeszcze opublikowane w systemie informacji Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z decyzją z 8 maja 2023 roku ,,masa krówkowa z dodatkiem tłuszczu roślinnego” powinna być klasyfikowana do działu CN 19 – ,,Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze” i objęta obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%, zawieszoną do poziomu 0% na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 roku.

Z kolei zgodnie z decyzją z 15 maja 2023 roku ,,masa krówkowa” powinna być klasyfikowana do działu CN 04 – ,,produkty mleczarskie; (…)” ze względu na brak obecności w składzie tłuszczu roślinnego oraz jakichkolwiek innych dodatków, przy istotnej przewadze mleka nad cukrem. W konsekwencji produkt także powinien zostać objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5% (obecnie 0%).

Decyzje są ważne przez okres 5 lat licząc od dnia ich wydania, czyli odpowiednio do dnia 8 maja 2028 roku oraz 15 maja 2028 roku.

Z uzasadnień niniejszych decyzji wynika, że Dyrektor KIS w końcu podzielił argumentację Kancelarii w przedmiocie tego, że karmelizacja oraz reakcja Maillarda stanowi powszechny proces, polegający na brązowieniu żywności wskutek poddania jej obróbce termicznej, a sam proces nie prowadzi do ,,zatracenia” oryginalnego charakteru wyrobu poddawanego obróbce.

Zatem skoro skondensowane mleko słodzone stanowi produkt mleczarski (czego Dyrektor KIS nigdy nie kwestionował), to logiczną konsekwencją jest, że masa kajmakowa, która powstaje na skutek dwugodzinnej termicznej obróbki skondensowanego mleka słodzonego także stanowi produkt mleczarski.

Dyrektor KIS uwzględnił także wreszcie rozstrzygnięcia czeskich i litewskich organów administracji celnej, wydane dla podobnych pod kątem składu surowcowego oraz obróbki towarów, które jednoznacznie klasyfikowały masę krówkową jako produkt mleczarski.

Przedmiotowa sprawa po raz kolejny pokazuje, że przedsiębiorcy mierzą się ze znaczną zmiennością i niepewnością w zakresie prawa podatkowego, co niewątpliwie nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej w naszym kraju. Niemniej w niniejszej sprawie, konsekwentne przejście całej ścieżki odwoławczej, poprzez zaskarżanie kolejnych rozstrzygnięć, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, umożliwiło uzyskanie dla Klienta korzystnego rozstrzygnięcia.

Sprawy prowadził radca prawny Jarosław Pietras oraz aplikant radcowski Dawid Szymański.