Kolejne programy wsparcia dla turystyki i innych branż szczególnie dotkniętych na skutek pandemii.

Kolejne programy wsparcia dla turystyki i innych branż szczególnie dotkniętych na skutek pandemii.

Branża turystyczna wraz z innymi usługami czasu wolnego została szczególnie dotknięta przez ograniczenia wprowadzone w celu zwalczania pandemii COVID-19. Obecnie wprowadzane i przygotowywane są kolejne programy wsparcia dla tych branż, które mają na celu uratowanie ich przed upadkiem. Dotyczy to w szczególności odroczenia płatności zobowiązań podatkowych oraz nowego programu pomocy zwanego tarczą PFR 2.0.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: rozporządzenie) terminy płatności zaliczek pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 roku i ryczałtu za te okresy, ulegną przedłużeniu o 6 miesięcy w odniesieniu do przedsiębiorców działających w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Rozwiązanie to ma służyć poprawie płynności finansowej przedsiębiorców działających w tych branżach.

Beneficjentami wskazanej ulgi mogą być płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzący przeważającą działalność w kategoriach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności następującymi numerami: 7.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04. Dotyczy to głównie branży gastronomicznej, rozrywkowej, sprzedaży detalicznej i fitness.

Zgodnie z treścią rozporządzenia wpłata podatku dochodowego i ryczałtu za październik zostaje przedłużona do 20 maja 2021 roku, za listopad do 20 czerwca 2021 roku a za grudzień do 20 lipca 2021 roku. W rozporządzeniu nie przewidziano żadnych dodatkowych warunków, które dany przedsiębiorca powinien spełnić w celu skorzystania z ulgi, za wyjątkiem prowadzenia przeważającej działalności we wskazanym zakresie. Z powyższego należy wnosić, że sama okoliczność prowadzenia przeważającej działalności uprawnia go do skorzystania z ulgi bez konieczności składania dodatkowych wniosków – należy jedynie zapłacić ww. zobowiązanie podatkowe przed wskazanym, wydłużonym terminem.

Ministerstwo szacuje, że w konsekwencji wprowadzonego rozwiązania, w kieszeniach podatników i płatników „pozostanie” ok. 278 mln złotych. Trzeba jednak pamiętać, że omawiana ulga polega jedynie na odroczeniu terminu zapłaty, a nie zmniejszeniu obciążeń podatników.

Istotniejszy wpływ na ratowanie zagrożonych branży może mieć kolejna tzw. tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR), która ma zostać uruchomiona w styczniu 2021 roku. W ramach tej tarczy ma zostać przekazane 35 miliardów złotych na pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19. Zgodnie z zaprezentowanymi przez PFR założeniami pomoc będą mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach wyszczególnionych branż (w tym branża turystyczna, sprzedaży detalicznej, gastronomiczna, hotelarska czy kulturalna), które musiały ograniczyć działalność w obliczu wprowadzonych ograniczeń związanych z epidemią. Wysokość i rodzaj pomocy w ramach tarczy ma być uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i tak: mikro przedsiębiorca może ubiegać się o maksymalna kwotę subwencji wynoszącą 324 tys. złotych, małe i średnie przedsiębiorstwa o subwencje do kwoty 3,5 mln złotych, duzi przedsiębiorcy o aktualizację warunków i wydłużenie uzyskanej wcześniej pożyczki preferencyjnej. Co istotne, przyznane subwencje będą bezzwrotne w przypadku spełnienia określonych wymogów – w przypadku mikro przedsiębiorców warunkiem tym ma być prowadzenie działalności przez okres 12 miesięcy i utrzymanie poziomu zatrudnienia, w przypadku MŚP prowadzenie działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto. Wnioski w ramach poszczególnych grup przedsiębiorców będzie można składać od stycznia do marca 2021 roku. Wnioski w ramach tarczy 2.0 mają być składane jak w przypadku Tarczy 1.0 w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem specjalnie przygotowanego do tego systemu przez PFR i banki. Do uruchomienia pomocy konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych procedur dotyczących pomocy publicznej w Komisji Europejskiej i przygotowanie szczegółowych rozwiązań. Dlatego zalecamy śledzenie informacji, gdyż wkrótce powinny zostać ogłoszone dalsze szczegóły, o których będziemy również informować na naszych łamach.

Powyższe rozwiązania wydają się trafne, ale dla wielu przedsiębiorców mogą się okazać spóźnione lub niewystarczające. Większość branży usług czasu wolnego przeżywa bowiem od początku pandemii poważne trudności i notuje straty, a stan ten po uzyskaniu pomocy wiosną dzięki pierwszej tarczy i przejściowej poprawie w okresie letnim obecnie ulega obecnie dalszemu pogorszeniu w związku z aktualnymi ograniczeniami. W obliczu ostatnio ogłoszonych planów rządu tzw. „100 dni solidarności” stan ten nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie, bo utrzymane mają zostać ograniczenia we wskazanych branżach. Co więcej, zmiana terminu ferii zimowych i ograniczenia działalności branży narciarskiej spowodują, że wyniki sezonu zimowego w branży turystycznej będą bardzo niekorzystne, co szczególnie dotkliwe będzie dla rejonów górskich, ale zapewne będzie też niekorzystne dla pomorskich przedsiębiorców. O ewentualnym rozmrożeniu ma decydować dopiero przewidywane spowolnienie dalszego rozwoju epidemii po pierwszych tygodniach roku. Obecnie media coraz częściej donoszą o planach zwolnień pracowników, a wielu przedsiębiorców sygnalizuje, że nie jest w stanie  utrzymać zatrudnienia, mimo że wiązać się to ma ze zwrotem uzyskanych wiosną dotacji. W tej sytuacji istnieje niebezpieczeństwo, że dla wielu podmiotów obecne odroczenie zapłaty podatków może być niewystarczające, żeby przetrwać do czasu uzyskania kolejnej pomocy w styczniu. Na pewno jest zbyt wcześnie, aby przesądzać jaka przyszłość czeka branżę w przyszłym roku – będzie to wynikiem splotu takich czynników, jak sytuacja pandemiczna, zmieniająca się strategia walki z pandemią, jakość i tempo oferowanych przez rząd pakietów pomocowych, możliwości finansowe państwa, a także skuteczność działań organizacji branżowych i ich współpracy z rządzącymi.