Podatkowe rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej w związku z epidemią koronawirusa.

(aktualizacja 01.04.2020r.)

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „koronawirus”) wywołującego chorobę COVID-19, zmusiło polski rząd do podjęcia działań wspomagających przedsiębiorców.

Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rozwoju przygotowali pakiet rozwiązań podatkowych mających ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom w tych trudnych dla polskiej gospodarki czasach.

Rozwiązania te zostały wdrożone ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. „tarcza antykryzysowa” opublikowane w Dz.U. z 31.03.2020r. poz. 568, stając się od 01.04.2020 r. powszechnie obowiązującym prawem.

Poniżej w syntetycznej formule prezentujemy poszczególne rozwiązania z zakresu podatków i obowiązków sprawozdawczych przewidziane w ww. ustawie:

 1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT – stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.

Od dochodu uzyskanego w 2019 r. będzie istniała możliwość wstecznego (poprzez korektę zeznania) odliczenia straty poniesionej w 2020 r. Możliwość ta jest dostępna dla podatników, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Kwota maksymalnej straty możliwej do wstecznego odliczenia wynosić będzie 5 mln zł.

 1. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

Wójt/burmistrz/prezydent miasta może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

 1. Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości.

Rada danej gminy może uchwalić zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, dla grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek pandemii koronawirusa.

 1. Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów (bad debts) w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50 proc. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

 1. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów dla małych podatników.

Mali podatnicy mogą zrezygnować z uproszczonych zaliczek. Za okres marzec-grudzień 2020 r. będą mogli obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych.

 1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Pracodawcy mogą przekazać pobrane w marcu i kwietniu zaliczki na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy do 1 czerwca 2020 r., jeśli ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią COVID-19.

 1. Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Podatnicy są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego płatności na raty albo odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami w przypadku złożenia wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

 1. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT.

Rozwiązanie to dotyczy dużych przedsiębiorców. Będą oni zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2020 r., a nie jak pierwotnie zakładano od 1 kwietnia 2020 r.

 1. Odroczenie terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Podatnicy są zobowiązani do składania zgłoszeń do CRBR do 13 lipca 2020 r.

 1. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celnopodatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Podatnicy, w stosunku do których toczą się postępowania podatkowe lub kontrole podatkowe/celno-skarbowe, będą mogli złożyć wniosek o ich zawieszenie. Uprawnienie do zawieszenia postępowań i kontroli podatkowych ma również przysługiwać organowi prowadzącemu daną sprawę oraz Ministrowi Finansów – w drodze ogólnokrajowego rozporządzenia.

 1. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

W okresie zagrożenia epidemicznego Rada Ministrów ma prawo do wydania rozporządzenia, na podstawie którego wstrzymane zostaną administracyjne postępowania egzekucyjnych należności pieniężnych.

 1. Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn.

Darowizny przekazane na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych będą mogły być odliczone od dochodu w podatkach dochodowych.

 1. Odroczenie wejścia w życie tzw. matrycy VAT (kompleksowej reformy stawek).

Reforma stawek wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2020 r., a nie jak pierwotnie zakładano 1 kwietnia 2020 r. Zmiana ta będzie miała również konsekwencje dla mocy ochronnej Wiążących Informacji Stawkowych wydanych przed dniem 1 lipca 2020 r. – będą one chroniły podatnika w odniesieniu do dostawy towaru lub świadczenia usługi wykonanych od 1 lipca 2020 r. (a nie wykonanych od 1 kwietnia 2020 r.).

 1. Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków.

Po spełnieniu przez podatnika odpowiednich warunków (m.in. spadek przychodów o ponad 50%) termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące: marzec-maj 2020 r. ulega przesunięciu do 20 lipca 2020 r.

 1. Przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy.

W przypadku zapłaty należności na rachunek spoza wykazu podatników VAT, podatnik ma 14 dni (od dnia zlecenia przelewu) na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego.

 1. Zmiany w terminach dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Terminy dotyczące schematów podatkowych innych niż schematy transgraniczne, wymienione w dziale IIIA i rozdziale 11a Ordynacji podatkowej nie rozpoczną swojego biegu. Terminy już rozpoczęte ulegną zawieszeniu w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. Terminy te mając biec dalej od 1 lipca 2020 r.

17. Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

 Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. mają czas na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020r.

 1. Zawieszenie stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Odroczono wejście w życie ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa ta będzie obejmowała przychody osiągnięte od 1 stycznia 2021r.

 1. Odroczenie płatności składek ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem mają problem z uregulowaniem składek ZUS, mają następujące możliwości:

 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020r.,
 • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r. i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
 1. Zwolnienie ze składek ZUS.

Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 osób) przez 3 miesiące nie zapłacą składek ZUS za swoich pracowników. Zwolnienie jest niezależne od poziomu przychodów firmy. Zwolnienie dotyczy również samozatrudnionych, z tym zastrzeżeniem, że dotyczy ono tych samozatrudnionych, którzy nie uzyskali w danym miesiącu przychodów wyższych niż 15.600 złotych.

 Dodatkowo poza rozwiązaniami przewidzianymi w ww. ustawie:

21. Przedłużenie terminów dla podatników CIT.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.03.2020r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 542) przedłużono termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) – tj. formularza CIT-8 – w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2020 r. – do dnia 31.05.2020 r.

Przedłużono także termin wpłaty podatku należnego wykazanego w formularzu CIT-8 albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – do dnia 31 maja 2020 r.

 1. Przedłużenie terminu na wykonanie obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie o rachunkowości (m.in. sporządzenie sprawozdań finansowych).

 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570) przesunięto termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019r. o 3 miesiące.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przedstawionych rozwiązań, zachęcamy do kierowania pytań na adres e-mail: kancelaria.prawnicza@mmp.pl. Z chęcią odpowiemy na nurtujące Państwa pytania i udzielimy w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień.