Cena z wezwania do nabycia akcji musi uwzględniać nabycie pośrednie.

Kancelaria – w imieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – wygrała przed Sądem Najwyższym precedensową sprawę związaną z ustalaniem ceny w wypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w spółkach publicznych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18.07.2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I CSK 587/17 dokonał wykładni art. 79 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stwierdzając, że  dyspozycją tego przepisu objęte są także przypadki tzw.  przejęcie pośredniego. Przejęcie to – dotychczas niestety szeroko stosowane na rynku giełdowym – polega na tym, że akcjonariusz większościowy, który chce sprzedać akcje spółki publicznej, wnosi je jako wkład niepieniężny do innej spółki kapitałowej (nienotowanej na giełdzie) stanowiącej pewnego rodzaju wehikuł inwestycyjny. Następnie akcjonariusz taki już poza rynkiem giełdowym sprzedaje udziały (lub akcje) tej nowozałożonej spółki. W takim wypadku dotychczas uznawano, że cena po jakiej akcjonariusz większościowy sprzedał udziały (akcje) takiego wehikułu inwestycyjnego nie musi być uwzględniana przy ustalaniu ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki publicznej. W rezultacie dochodziło do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych, gdyż w cena określona w wezwaniu była istotnie niższa aniżeli cena de facto zyskana przez dotychczasowego akcjonariusza większościowego.

Sąd Najwyższy stwierdził w uzasadnieniu wyroku „(…) Jeżeli natomiast w skład majątku spółki, której udziały (akcje) są przedmiotem nabycia, wchodzą nie tylko akcje innej spółki ale również inne wartościowe aktywa, określenie wpływu takiego pośredniego nabycia na wysokość ceny akcji spółki ustalanej na potrzeby wezwania może być ustalone przez biegłego rewidenta na wniosek podmiotu, który będzie miał obowiązek przeprowadzenia wezwania, a w przypadku sporu, przez biegłego powołanego przez sąd (…)”

Wyrok ten był szeroko komentowany w mediach:

RP – https://www.rp.pl/Gielda/302029948-Sad-staje-po-stronie-mniejszych.html

Parkiet – https://www.parkiet.com/Firmy/302039990-Sad-Najwyzszy-po-stronie-akcjonariuszy-mniejszosciowych.html

SII – https://www.sii.org.pl/13396/ochrona-praw/biezace-interwencje/sii-wygrywa-w-sadzie-najwyzszym-przejecia-posrednie-na-cenzurowanym.html#ak13396

 

Dodatkowo spotkał się również z glosą aprobującą ze strony prof. K.Osajdy : Pośrednie nabycie akcji a kwestia ceny minimalnej akcji w przypadku wezwań wynikającej z art. 79 ust. 2 pkt I u.o.p., PPH 2020/1/24-33 (dostępny w Lexie).