Utrzymanie zatrudnienia w dobie epidemii koronawirusa – propozycje tarczy antykryzysowej.

Zarówno ogłoszenie stanu epidemicznego jak i kolejnego etapu – stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołało obawę o stan naszych przedsiębiorstw. Obawa ta jest tym bardziej uzasadniona, że wiele zarówno tych największych jak i tych średnich oraz małych przedsiębiorstw, jeśli nie zostało zamkniętych to musiało ograniczyć swoją działalność. Praca zdalna tak powszechna obecnie nie zawsze jest możliwym rozwiązaniem. Ograniczenie bądź wstrzymanie produkcji, usług wiąże się bezpośrednio z problematyką zatrudnienia. Te wszystkie okoliczności stały się przyczyną podjęcia przez państwo rozwiązań mających na celu m.in. utrzymanie zatrudnienia. Utrzymanie zatrudnienia dla pracodawców jest o tyle istotne, że według prognoz ekonomistów, po ustaniu stanu zagrożenia przedsiębiorstwa, którym uda się utrzymać status quo będą miały większe szanse na przywrócenie wcześniejszego poziomu funkcjonowania tzw. restart Ma to oczywiście znaczenie nie tylko dla pracodawców, ale również i dla pracowników. Pakiet rozwiązań – tzw. tarcza antykryzysowa – projekty ustaw opracowanych przez poszczególne ministerstwa mają ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w obecnej sytuacji. Poniżej przedstawiamy główne założenia zmian w zakresie polityki pracy, które mają zostać wprowadzone w życie w najbliższych dniach:

1. Dofinansowanie zatrudnienia

Dofinansowanie zatrudnienia poprzez wypłatę środków  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dla Przedsiębiorcy w okresie tzw. przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych – nie mniej niż o 15% lub 25 % liczonych według wypracowanego wzoru, pod warunkiem, że spadek obrotów jest następstwem wystąpienia epidemii. Pracodawca – w okresie przestoju uzyska dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca – w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 20%, nie więcej jednak niż do 1/2 etatu, uzyska dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

2. Czas pracy – równoważny system czasu pracy

Kolejne rozwiązanie wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej umożliwi pracodawcy, który ponosi ekonomiczne skutki epidemii SARS-CoV-2, wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy.

3. Zatrudnianie obcokrajowców – przedłużenie prawa legalnego pobytu  i zezwoleń na pracę

Pakiet rozwiązań antykryzysowych proponuje również rozwiązania istotne dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców poprzez wydłużenie okresu obowiązywania wiz pobytowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy w sytuacji, gdy koniec okresu ich obowiązywania przypadałby na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co istotne, skutek taki zachodzi z mocy prawa na okres do 30 dni od dnia odwołania w/w stanu.

4. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Pakiet rozwiązań antykryzysowych zmienia termin obowiązkowego wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dotyczący podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 1.10.2020r.

5. Zwolnienie ze składek ZUS

Pakiet rozwiązań przewiduje również pomoc z FGŚP dla mniejszych przedsiębiorstw. Przez okres 3 miesięcy zwolnieni ze składek ZUS będą: – mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 pracowników) – będący płatnikiem składek co najmniej od dnia 29.02.2020r.,osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą tzw. samozatrudnieni przed dniem 1.02.2020r. i osiągający przychód w wysokości nie wyższej niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r.

6. Świadczenia z ZUS

Projekt przewiduje świadczenie miesięczne w kwocie do 2.000,00 złotych dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło jak również samozatrudnionych – w wysokości co do zasady 80% minimalnego wynagrodzenia, a w określonych przypadkach – 50% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku samozatrudnionych obowiązują ograniczenia przychodowe do 300% przeciętnego wynagrodzenia oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności przed dniem 1.02.2020r. obniżenie przychodu musi nastąpić minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Praktyka na pewno pokaże wiele dodatkowych zagadnień związanych z proponowanymi zmianami wymagających wyjaśniania poszczególnych kwestii prawnych. W związku z tym w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kancelarią.