Jerzy Mosek
Partner Zarządzający
jerzy.mosek@mmp.pl

48 58 3003 999

Ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1969 do
1974 był sędzią Sądu Rejonowego w Gdyni, a w latach 1975-1976 sędzią Sądu Okręgowego
w Gdańsku. Od 1977 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Początkowo pracował w
międzynarodowym przedsiębiorstwie Petrobaltic w Gdańsku, kierując zespołem prawnym.
Równolegle w latach 1975-1985 zajmował się pracą naukową w Zakładzie Prawa Morskiego
Instytutu Morskiego w Gdańsku. Efektem pracy w Instytucie Morskim były liczne
opracowania z zakresu morskiego prawa pracy, ochrony środowiska morskiego,
problematyki wykorzystania zasobów naturalnych szelfu kontynentalnego, a także projekty
wielu aktów normatywnych. W 1989 roku wspólnie z Władysławem Misiewiczem utworzył
jedną z pierwszych na Wybrzeżu kancelarię radców prawnych i współzarządza nią do chwili
obecnej. W latach 1995-2000 pełnił funkcje Arbitra Urzędu Zamówień Publicznych,
uczestnicząc w rozstrzyganiu, jako przewodniczący zespołów arbitrów, wielu
skomplikowanych i precedensowych spraw. W obecnej kadencji pełni funkcję I wice
dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 10 lat również pełni również
funkcję Prezesa Kolegium Arbitrów Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Gdańsku.
Jerzy Mosek specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym gospodarczym. Zajmuje się doradztwem prawnym w wielu poważnych procesach inwestycyjnych i innych znaczących przedsięwzięciach gospodarczych (przekształcenia, restukturyzacje, fuzje, przejęcia, komercjalizacje, konsorcja itp). Uczestniczy z sukcesami w budowaniu zasad współpracy podmiotów gospodarczych oraz w rozwiązywaniu zaistniałych sporów. Posiada rozległą wiedzę w zakresie ochrony praw klientów przed nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych.