Blog

Blog Kancelarii redaguje zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w poszczególnych obszarach prawa. Znajdziecie tu Państwo wpisy dotyczące najnowszych zmian w przepisach prawa i rozstrzygnięcia pojawiających się problemów prawnych oraz sygnalizujące ścieżkę postępowania w danej sprawie.

Pozwolenie na wznoszenie morskich farm wiatrowych

Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach (Art. 23 ust 1 ustawy o obszarach morskich[1]). Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji (art. 23 […]

Odroczenie terminu spełnienia świadczenia – pułapką na wierzyciela?

W obrocie gospodarczym regularnie spotykamy się z sytuacją, w której dłużnik na skutek przejściowych kłopotów finansowych spóźnia się ze spełnieniem świadczenia i wówczas prosi wierzyciela o przesunięcie terminu spełnienia świadczenia w przyszłość. Ten, często przeczuwając, że i tak ewentualne zaspokojenie swoich roszczeń […]

Tajemnica przedsiębiorstwa na tle praktyki zamówień publicznych

W myśl obowiązującej do końca tego roku ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) jedną w podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia jest zasada jawności wyrażona w art. 8 ust 1 ustawy. Art. 8 ust 3 […]

Czy różnicowanie warunków w umowach z kontrahentami jest dopuszczalne?

Sytuacją często spotykaną w obrocie gospodarczym jest różnicowanie przez przedsiębiorcę pozycji swoich kontrahentów (przedstawicieli, pośredników, dealerów itd.), poprzez uzależnienie warunków umów, a w szczególności cen sprzedawanych produktów czy usług, od ilości nabywanych przez kontrahenta produktów/usług. W praktyce podmioty o szerszym zasięgu, uzyskujące […]

Kolejne programy wsparcia dla turystyki i innych branż szczególnie dotkniętych na skutek pandemii.

Kolejne programy wsparcia dla turystyki i innych branż szczególnie dotkniętych na skutek pandemii. Branża turystyczna wraz z innymi usługami czasu wolnego została szczególnie dotknięta przez ograniczenia wprowadzone w celu zwalczania pandemii COVID-19. Obecnie wprowadzane i przygotowywane są kolejne programy wsparcia dla tych […]

Termin na wystąpienie z powództwem z art. 306 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego.

Termin na wystąpienie z powództwem z art. 306 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Przepisy art. 304 – 309 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku (dalej Prawo restrukturyzacyjne), obejmują szereg uprawnień zarządcy restrukturyzacyjnego co do możliwości żądania uznania czynności dłużnika za bezskuteczne wobec […]

Zwrot opłat za imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu COVID-19. Turystyczny Fundusz Zwrotów.

Zwrot opłat za imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu COVID-19. Turystyczny Fundusz Zwrotów. 22 września 2020 roku została podpisana przez Prezydenta RP tzw. druga tarcza antykryzysowa dla turystyki, stanowiąca nowelizację ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem […]

Tarcza antykryzysowa 4.0 – praca zdalna i nowe obowiązki pracodawców

Tarcza antykryzysowa 4.0. przewiduje liczne zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, w tym z zakresu prawa pracy. Między innymi zawiera przepisy prawne dotyczące ostatnio tak powszechnie omawianej i stosowanej pracy zdalnej. Do niedawna przepisy prawa pracy nie regulowały tej formy świadczenia pracy. Kodeks […]

Organy podatkowe mogą opóźniać zwroty VAT – NSA po stronie fiskusa

27.04.2020 r. zapadł kolejny wyrok NSA (sygn. akt I FSK 373/20), w którym Sąd opowiedział się po stronie fiskusa w kwestii przetrzymywania należnych podatnikom środków z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT. W przedmiotowym wyroku NSA wskazał, że: warunkiem przedłużenia terminu zwrotu kwoty […]

Bez kwarantanny – od 16 maja 2020 r. nowe zasady przekraczania polskiej granicy

Rozporządzeniem z dnia 16 maja 2020 r. poszerzono katalog osób zwolnionych z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu sytuacji osób podróżujących pomiędzy Polską, a innymi krajami w celach zawodowych, służbowych i zarobkowych, […]

Najem nieruchomości w czasach pandemii

Kryzys wywołany COVID-19 stawia pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania wcześniej zawartych umów najmu. Tzw. tarcza kryzysowa wprowadza szereg regulacji mających na celu ochronę najemców.   Obecnie, w konsekwencji kryzysu wywołanego pandemią, część najemców nie może prowadzić działalności w wynajmowanych lokalach, które tym […]

Tarcza antykryzysowa. Przewodnik po zmianach prawnych.

Monitoring prawny, kwiecień 2020 dostępny pod linkiem:   https://mmp.pl/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-24_tarcza-antykryzysowa-i-finansowa-przewodnik.pdf

Zamówienia publiczne w warunkach COVID-19

Ustawodawca ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uregulował odmiennie niż dotychczas niektóre zagadnienia dotyczące zamówień publicznych. Z kolei ustawa z 31 marca 2020 […]

Jak realizować umowy podczas epidemii? Analiza możliwości prawnych.

Podjęte w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2 działania władz oraz nałożone w związku z tym ograniczenia, tj. m.in. blokady granic, ograniczenia w handlu, zamykanie placówek oświatowych i placówek administracji publicznej, czy też wymogi dotyczące sposobu organizacji pracy mają znaczny wpływ […]

Utrzymanie zatrudnienia w dobie epidemii koronawirusa – propozycje tarczy antykryzysowej.

Zarówno ogłoszenie stanu epidemicznego jak i kolejnego etapu – stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołało obawę o stan naszych przedsiębiorstw. Obawa ta jest tym bardziej uzasadniona, że wiele zarówno tych największych jak i tych średnich oraz małych przedsiębiorstw, […]

Podatkowe rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej w związku z epidemią koronawirusa.

(aktualizacja 01.04.2020r.) Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „koronawirus”) wywołującego chorobę COVID-19, zmusiło polski rząd do podjęcia działań wspomagających przedsiębiorców. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rozwoju przygotowali pakiet rozwiązań podatkowych mających ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom w tych trudnych dla polskiej gospodarki czasach. Rozwiązania […]

Wybrane kwestie pracownicze związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Praca zdalna Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowymi „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić wykonywanie, przez czas oznaczony pracy […]

Cena z wezwania do nabycia akcji musi uwzględniać nabycie pośrednie.

Kancelaria – w imieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – wygrała przed Sądem Najwyższym precedensową sprawę związaną z ustalaniem ceny w wypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w spółkach publicznych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18.07.2019 r. wydanym w sprawie o […]

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, czyli na kim ciążą nowe obowiązki?

Od dnia 12 lipca 2018 roku, na podstawie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: Ustawa), wiele instytucji zobowiązanych, w tym również niektórzy przedsiębiorcy, zostało zobligowanych do podjęcia szeregu działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu […]

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ostatnio gorącym tematem stały się Pracownice Plany Kapitałowe (PPK). PPK to nowy system długotrwałego oszczędzania, równoległy do systemu emerytalnego. Utworzenie PPK polega m.in. na zawarciu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, która zarządza środkami gromadzonymi w PPK z przeznaczeniem na […]

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka w polskim systemie prawnym

2 sierpnia 2019 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), która wprowadza do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Aktualnie w kodeksie spółek handlowych występują dwie formy […]

Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni  1 ha?

Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni 1 ha? Minęły właśnie 3 lata od głębokiej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (zwana dalej również UKUR). Przypomnieć trzeba, że w kwietniu  2016 roku wprowadzono przepisy w bardzo istotnym stopniu ograniczające […]

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej ciąg dalszy

Kontynuując poprzedni wpis, omówieniu poddam dwie pierwsze zasady prawidłowego zastrzegania kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej. Zasada obligatoryjności kary umownej dla nabywcy za nieterminowe zawarcie umowy przeniesienia prawa, wywodzona jest przeze mnie z art. 22 ust. 1 pkt.(13) ustawy deweloperskiej, który […]

Nowe zasady poboru podatku u źródła od 2019 roku

Początek każdego roku tradycyjnie niesie dla podatników szereg zmian w zakresie odnoszącym się do ich rozliczeń podatkowych. Nie inaczej jest w 2019r., przy czym zmiany dokonane przez ustawodawcę w tym roku są nie tylko liczne, ale również bardzo ważkie. Niestety, pomimo deklarowanych […]

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej.

Problematyka prawidłowego zastrzegania kar umownych dla nabywcy (konsumenta) w umowach deweloperskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1468) (dalej: „ustawa deweloperska”) wciąż […]

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, a roszczenia wobec gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W postępowaniach o ustanowieniu służebności przesyłu, przedsiębiorstwa energetyczne i operatorzy gazociągów często podnoszą zarzut, wedle którego w razie, gdy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikają strefy kontrolowane dla danych linii przesyłowych, wówczas właściciel gruntu winien kierować roszczenia odszkodowawcze wobec danej gminy. Pogląd […]

Zmiany w pobieraniu podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja przepisów ustaw o CIT i PIT przewiduje istotne zmiany dotyczące zasad poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego podatkiem u źródła, określonego w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek […]

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

W 2018 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń. Pierwszą, a zarazem najważniejszą zmianę stanowi skrócenie okresów przedawnienia. Przed zmianą ogólny okres przedawnienia roszczeń (stosowany w przypadku braku przepisów szczególnych) wynosił 10 lat, liczone […]

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – co wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r.?

W dniu 15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła obowiązek składania sprawozdań rocznych przez spółki do rejestru jedynie w formie elektronicznej za pomocą specjalnie utworzonego w tym celu […]

Instrumenty nacisku sprzedawców energii elektrycznej – czy przedsiębiorca skazany jest na akceptację podwyżki ceny energii elektrycznej?

W ciągu ostatnich miesięcy możemy zaobserwować dosyć znaczący wzrost cen energii elektrycznej na rynku giełdowym. Raporty miesięczne prezentowane przez Towarową Giełdę Energii obrazują skokowy wzrost cen energii elektrycznej w maju bieżącego roku w stosunku do poprzedniego miesiąca o kilkadziesiąt złotych za MWh. […]