Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Samorządy i jednostki sektora publicznego


Samorząd terytorialny

Osoby zamieszkujące na danym terytorium z mocy prawa tworzą wspólnoty samorządowe, w tym lokalną i regionalną. W zależności od terytorium, które obejmuje swoim zasięgiem wspólnota, określamy je mianem gminy, powiatu i województwa. Powołane są one do wykonywania zadań publicznych. Przede wszystkim dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a także wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym przeprowadzanie wyborów i dokumentów. W codziennym życiu to właśnie organy samorządu terytorialnego i ich urzędy są miejscem, w którym osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze prowadzą większość istotnych dla nich postępowań administracyjnych. Działalność Kancelarii nie ogranicza się jedynie do występowania w tych postępowaniach po stronie klientów urzędów.

 

Od wielu lat Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego. Obejmuje ona swoim zakresem tak organy wykonawcze i obsługujące je urzędy oraz organy uchwałodawcze, jak i powołane przez samorządy jednostki organizacyjne. Pomoc prawna świadczona jest na rzecz zakładów komunalnych i spółek gminnych, szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków kultury.

 

Oferowana przez nas obsługa ma charakter całościowy, obejmuje swoim zakresem zarówno uczestniczenie w procesie legislacyjnym dotyczącym aktów prawa miejscowego i innych uchwał organów stanowiących, czy zarządzeń organów wykonawczych, tworzeniu umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach ich działalności, jak i pomoc pracownikom urzędu w rozwiązywaniu problemów pojawiając się przy rozpoznawaniu konkretnych spraw administracyjnych. Kancelaria zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także samorządowymi kolegiami odwoławczymi, czy też komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ramach obsługi Kancelaria pomaga w prowadzeniu inwestycji, często współfinansowanych ze środków unijnych lub w ramach programów rządowych. Prawnicy Kancelarii zdobyli także doświadczenie przy realizacji przedsięwzięć z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jednostki sektora publicznego

Kancelaria od wielu lat świadczy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z sektora finansów publicznych. Obsługa ta obejmuje wszystkie aspekty prawne działalności danej instytucji, w tym:

  • doradztwo prawne w postępowaniach o zamówienia publiczne, obejmujące kwestię wyboru właściwego postępowania dla danego zamówienia, doradztwo na etapie przygotowania postępowania i w jego toku (przygotowanie projektu umowy o zamówienie publiczne i innych elementów SIWZ, projekty odpowiedzi na pytania wykonawców, pomoc w ocenie ofert pod kątem formalnym), reprezentację przez Krajową Izbę Odwoławczą i doradztwo prawne na etapie wykonywania umowy o zamówienie publiczne (m. in. opracowywanie projektów aneksów do umów, doradztwo przy prowadzeniu korespondencji z wykonawcami i rozwiązywaniu innych problemów prawnych w toku realizacji zamówienia),
  • reprezentację instytucji w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
  • doradztwo prawne w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez obsługiwany podmiot jako organ administracji publicznej,
  • opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy i finansów publicznych.

 

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: