Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Nieruchomości, działalność deweloperska, procesy inwestycyjne, FIDIC, ochrona środowiska


Umowy dot. nieruchomości

Oferujemy Państwu przygotowanie lub opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, najmu i dzierżawy, itp., a także pomoc prawną na etapie negocjacji treści umów, ich wykonywania, wprowadzania zmian, a także przedterminowego zakończenia.

Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych o: wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, rękojmi i gwarancji jakości, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, lokalizacji inwestycji celu publicznego, itp.

Audyt prawny nieruchomości

W ramach tej usługi zapewniamy przeprowadzenie kompleksowego badania stanu prawnego nieruchomości wraz z przygotowaniem raportu wskazującego na istniejące zagrożenia dla planowanej transakcji lub jej skutków.

Obsługa prawna procesów inwestycyjnych

Oferujemy doradztwo prawne i podatkowe na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego począwszy od zaplanowania jego koncepcji, poprzez opracowanie niezbędnych umów, reprezentowanie przed organami administracji publicznej i sądami, aż po dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem inwestycji.

Obsługa prawna podmiotów działających na rynku nieruchomości

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów. Zapewniamy pomoc prawną zarówno w relacjach z klientami albo członkami, jak również doradztwo prawne i podatkowe w sprawach wewnętrznych, w tym udział w zebraniach i zgromadzeniach.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Nasi prawnicy świadczą stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców z sektora prywatnego i publicznego zajmujących się gospodarką odpadami. Ponadto doradzamy naszym klientom w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach. Zajmujemy się pozyskiwaniem decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska (pozwolenia zintegrowane lub sektorowe), decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub decyzji ustalających opłaty za korzystanie ze środowiska. Uczestniczymy w postępowaniach przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzających do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Umowy FIDIC

Oferujemy opracowanie kontraktów z uwzględnieniem procedur FIDIC, w tym doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju procedur do danej inwestycji. Zajmujemy się kompleksową obsługą kontraktów realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC, zarówno po stronie zamawiającego, jak i generalnego wykonawcy lub usługodawcy.