Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia, to niezwykle ważny i ciągle rozwijający się dział gospodarki i życia społecznego. Każde w zasadzie przedsięwzięcie w przemyśle, budownictwie, transporcie i usługach, wymaga  ubezpieczenia.  Dzisiaj trudno nawet sobie wyobrazić zawarcia poważniejszego kontraktu bez zabezpieczenia roszczeń stron takiej umowy polisą ubezpieczeniową. Prawo ubezpieczeniowe charakteryzuje się przy tym wysokim stopniem umiędzynarodowienia, co powoduje konieczność sięgania do przepisów, standardów i zasad wynikających z umów międzynarodowych, znajomości terminologii i praktyki ubezpieczeniowej. Na polskim rynku ubezpieczeniowym działa wiele podmiotów oferujących usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne, brokerskie itp., często mających siedzibę poza obszarem naszego kraju.


Ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenia obowiązkowe, to grupa ubezpieczeń, co do których istnieje prawny obowiązek zawierania umowy ubezpieczenia. Obowiązek ten dotyczyć może zarówno odpowiedzialności cywilnej podmiotu jak i ubezpieczenia mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana prze Polskę umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednym z przykładów obowiązkowego ubezpieczenia dotyczącego ogromnej ilości osób fizycznych i prawnych są tzw. ubezpieczenia komunikacyjne.

Obowiązkiem zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej objęte jest wykonywanie szeregu rodzajów działalności. Są to tzw. ubezpieczenia zawodowe (lekarze, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, architekci, komornicy, biura rachunkowe, zarządcy nieruchomości itp.).

Ubezpieczenia dobrowolne

Przedmiotem ubezpieczenia dobrowolnego może być każda rzecz, a także każdy interes majątkowy. W odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych, to strony co do zasady ustalają samodzielnie warunki, na jakich ubezpieczający udziela ochrony ubezpieczeniowej.

Ocena umów i roszczeń, prowadzenie spraw przed sądami i organami pozasądowymi

Prawnicy Kancelarii posiadają ogromne doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z zakresu ubezpieczeń, zarówno na drodze sądowej  jak i pozasądowej. Potrafią dokonać oceny zasadności tego rodzaju roszczeń i zminimalizować ryzyka ewentualnych procesów sadowych. W okresie ostatnich kilku lat zakończyliśmy z sukcesem kilka tysięcy spraw sądowych o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: