Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Prawo konkurencji i ochrony konsumentów


Ochrona konkurencji i konsumentów

Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwej konkurencji. Nasze doradztwo obejmuje problematykę stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej lub zawieraniu niekonkurencyjnych porozumień. Zajmujemy się także zagadnieniami prawnymi w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Postępowania sądowe i administracyjne

Oferujemy zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony konkurencji oraz praw konsumentów, a także w postępowaniach antymonopolowych i wyjaśniających prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje analizę stanu prawnego danej sprawy, przygotowanie pism procesowych oraz reprezentację klienta przed sądem lub organem. Negocjujemy ugody sądowe i pozasądowe.

Praktyki nieuczciwej konkurencji

Doświadczenie naszych prawników w tym obszarze prawa pozwala nam skutecznie i kompleksowo wspierać przedsiębiorców w sporach z konkurentami o stosowanie praktyk uznawanych za czyny nieuczciwej konkurencji. Kancelaria wielokrotnie reprezentowała klientów w sporach sądowych i pozasądowych zmierzających do uzyskania odszkodowań od konkurentów stosujących takie praktyki.

Kredyty denominowane i indeksowane do innych walut obcych

W dziedzinie nieuczciwych praktyk rynku finansowego najistotniejsza obecnie sfera praktyki Kancelarii polega na reprezentowaniu klientów w sporach z bankami na tle tzw. kredytów frankowych (obecnie kilkadziesiąt procesów w toku). W chwili obecnej poza dyskusją pozostaje fakt, że niedozwolona była powszechnie stosowana przez banki praktyka określania kursów walutowych na potrzeby przeliczania kredytów indeksowanych (waloryzowanych) lub denominowanych według własnych tabel kursowych ustalanych przez banki w sposób dowolny, w oparciu o bliżej nieokreślone kryteria. Jak dotąd, pomimo już licznych orzeczeń sądowych, w tym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego, nie została wypracowana jednolita praktyka orzecznicza co do skutków stosowania niedozwolonych warunków umownych przez banki. Obecnie przyjmuje się dwa możliwe rozwiązania:

1) nieważność umowy kredytowej, która pociąga za sobą konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń pomiędzy klientem i bankiem tj. w zasadzie zwrot przez klienta całości udzielonego kredytu w złotych bez odsetek, pomniejszonego o zapłacone raty, a w razie, gdy raty przewyższają kwotę nominalną kredytu – zwrot przez bank nadwyżki klientowi;

2) tzw. przewalutowanie kredytu tj. przeliczenie kredytu jak dla kredytu złotówkowego oprocentowanego jak walutowego tj. stawką LIBOR + marża, zwrot przez bank nadpłaty (z reguły istotnej kwoty) oraz kontynuowanie spłaty do końca okresu kredytowego przy znacznie zmniejszonych ratach.

Oba rozwiązania wiążą się dla klientów banków ze znacznym zmniejszeniem obciążeń kredytowych, choć skala korzyści i ewentualnych dodatkowych komplikacji może być różna w zależności od konkretnej sytuacji. Jakkolwiek w świetle orzecznictwa ETS wydaje się, że to klient powinien decydować, którą z powyższych możliwości wybrać, to niekiedy polskie sądy przyjmują tylko jedno z tych rozwiązań za właściwe. W konsekwencji istotne jest właściwe sformułowanie pozwu i prowadzenie sprawy tak, aby klient uzyskał korzystne orzeczenie bez względu na to, jakie stanowisko zajmie ostatecznie sąd w danej sprawie.

Powyższe dotyczy również kredytów denominowanych i indeksowanych do innych walut obcych. Poza sprawami tzw. kredytów frankowych Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów w sporach z instytucjami finansowymi dotyczących nieuczciwego pobierania dodatkowych kosztów kredytów (ubezpieczenia), wyłudzeń środków przez pracowników banków oraz odszkodowań od instytucji finansowych za wyłudzenie środków przez hakerów.

Nieuczciwe praktyki instytucji finansowych

Prawnicy Kancelarii posiadają wiedze i doświadczenie w dochodzeniu roszczeń pozostających w związku z nabyciem produktów finansowych niedopasowanych do potrzeb i możliwości finansowych nabywców. Chodzi przede wszystkim o stosowany na polskim rynku usług finansowych proceder tzw. missellingu. Misselling dotyczy najczęściej grupy produktów bancassurance występujących pod postacią różnych finansowych instrumentów zintegrowanych w pakiety usług bankowych i ubezpieczeniowych, np. lokaty z ubezpieczeniem na życie czyli tzw. polisolokaty. Usługi, których dotyczy misselling charakteryzują się niską przydatnością dla konsumenta, który jest świadomie wprowadzany w błąd przez przekazywanie mu niepełnych bądź wręcz nieprawdziwych informacji na temat zakupu i funkcjonowania nabywanych instrumentów.

Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nieważności tego rodzaju umów.

Ochrona konsumentów

Doradzamy konsumentom w zakresie ich uprawnień wynikających m.in. z  ustawy o prawach konsumenta, klauzul abuzywnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi i gwarancji, a także sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: